Podmínky

Optimalizace pro vyhledávání
Jun
28

Podmínky

06/28/2018 12:00 AM

Podmínky použití


Přečtěte si tuto smlouvu úplně a přečtěte si její záznamy. Jedná se o omezení a souhlas mezi majiteli této stránky a všemi
návštěvníky.

Navštívením AZSeo.cz přijímáte omezení a dohody, jak jsou popsány v tomto právním prohlášení.

AZSeo.cz je dynamická webová stránka. AZSeo.cz obsahuje informace a příspěvky
od kolegů a autorů stránek. Při přípravě těchto stránek bylo vynaloženo úsilí na to, aby byly možné nejaktuálnější a jasně
vyjádřené informace. Mohou však dojít k neúmyslným chybám a často se mění platné zákony, pravidla a předpisy.
Informace, odkazy, doporučení a důsledky obsažené na této stránce by měly být v nejlepším případě považovány za připomínky
a názory a neměly by být užívány, používány nebo sledovány bez osobní konzultace s majitelem stránek.

Tyto informace nejsou určeny pro použití bez odborné rady.

Informace obsažené v tomto dokumentu mají poskytnout obecné pokyny k záležitostem společného zájmu. Návštěvníci
se vyzývají, aby konzultovali s AZSeo.cz o radu ohledně konkrétních záležitostí předtím, než se rozhodnou, a
AZSeo.cz se zříká jakékoliv odpovědnosti za pozice návštěvníků nebo za jakékoli nedorozumění ze strany návštěvníků.

Některé odkazy na těchto stránkách vedou k prostředkům umístěným na serverech spravovaných třetími stranami, nad nimiž
AZSeo.cz nemá kontrolu. Jako takový AZSeo.cz nereprezentuje přesnost, obsah nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených
na těchto serverech. Nechte návštěvníka pozor!

AZSeo.cz neposkytuje a nemůže zaručit informace, dokumentaci nebo software (včetně oprav a aktualizací) dostupných z tohoto
webu nebo výkon nebo výsledky získané použitím těchto informací, dokumentace nebo softwaru. Tyto informace, dokumentace
a software jsou poskytovány "tak jak je." Kromě toho AZSeo.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo
předpokládané, včetně, ale nikoliv výlučně, neporušení práv třetích stran, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel
s ohledem na produkt a doprovodné písemné materiály. Pokud používáte nebo implementujete tyto informace, dokumentaci
nebo software ve svém vlastním nastavení, činíte tak na vlastní nebezpečí. V žádném případě nebude AZSeo.cz odpovědný
vůči vám nebo ostatním za jakékoli škody způsobené vaším použitím nebo vaše neschopnost používat tyto informace,
dokumentaci nebo software, včetně ztracených zisků, ztracených úspor nebo jiných náhodných nebo následných škod, i když
AZSeo.cz byl informován o možnosti takové škody nebo o žádosti jiného účastníka.

Stejně tak jsou všechny služby poskytovány na základě nejlepšího úsilí a pro poskytované služby nejsou stanoveny nebo
předpokládány žádné záruky výkonu. Je to povaha webu dynamická a služby jsou založeny na vážných pokusech o dosažení
výsledků v tomto nejistém a neustále se měnícím prostředí. V žádném případě nenese AZSeo.cz odpovědnost vůči vám nebo
ostatním za škody vzniklé z poskytnutých služeb, dokumentace nebo softwaru, včetně ztracených zisků, ztracených úspor nebo
jiných náhodných nebo následných škod, i když AZSeo.cz byl informován o možnosti takové škody nebo o jakémkoli nároku
jiného účastníka.

Všechna autorská práva, ochranné známky, servisní značky a loga jsou příslušným majetkem jejich držitelů. Některé informace
obsažené na těchto stránkách odkazují na jiné weby nebo autory, ale většina z nich je originální intelektuální práce, kterou
produkoval AZSeo.cz vyplývající ze zkušeností a podporovaný výzkumem různých potvrzujících stránek, které již existují na webu.
Pokud zjistíte jakékoliv problémy se zákonností tohoto webu jakýmkoli způsobem, tvarem nebo tvarem, problémy jsou vždy
neúmyslné a budou opraveny s oznámením.

Copyright © 2018 AZSeo.cz. Všechna práva vyhrazena.

Pokud není zákonem stanoveno jinak nebo není uvedeno jinde, část normálně zobrazeného textu nebo grafiky na tomto webu
- včetně klíčových slov a příkazů HTML, které nejsou běžně zobrazeny - může být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě
nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, kopírování, faxování, nahrávání, opakování, skenování nebo ještě
nevyplývaných prostředků nebo pomocí jakéhokoli systému ukládání a vyhledávání informací s výjimkou předchozího písemného
souhlasu autora a příslušných odkazů na tuto stránku, jak jsou definovány autorem.

Celý text je duševním vlastnictvím a je chráněn autorskými právy. Každá stránka nebo její část obsažená na této stránce má
maloobchodní hodnotu 6 000,00 USD a je k dispozici pouze při objednávce od autora. Žádná část tohoto webu nemůže být použita
nebo přerozdělena pro komerční účely. Využití prostředků z tohoto webu a přidružených serverů (jako jsou programy "CGI",
zdroje SMTP, e-mail a další) bude účtovat poplatek ve výši 3 000,00 dolarů za užívání a všechna taková použití vyžadují předchozí
písemné povolení autora. Krádež bude mít důsledky.

Pokud je opakovaná návštěvnost webu určena k narušení výkonu nebo ke spotřebování zdrojů (čímž se zvyšují naše
serverové poplatky), nebo pokud je tato návštěvnost určena ke zvýšení poplatků za inzerci spojených s externí službou
(např. založená fakturační služba), každé porušení bude účtováno na 2,500 USD za incident.

Další poznámky

Každý návštěvník naší webové stránky náš webový server automaticky sbírá informace o návštěvnících, včetně názvu domény
návštěvníka, souhrnné informace o tom, jaké stránky návštěvníci navštěvují nebo navštěvují, informace o tom, které stránky si
návštěvníci navštěvují nebo navštěvují, a informace, které návštěvník dobrovolně poskytl, jako informace o průzkumu nebo
informace o registraci místa. E-mailové adresy se shromažďují pouze tehdy, když je e-mailová adresa odeslána prostřednictvím
webového formuláře AZSeo.cz, jako například přihlášení k odběru zpravodaje nebo registrace služby. Informace, které
shromažďujeme, slouží ke zlepšení obsahu našich webových stránek a upozorňování spotřebitelů na aktualizace našich
webových stránek. Tyto informace nejsou sdíleny s jinými organizacemi pro komerční účely.
Další informace naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Tato webová stránka je chráněna evropskými autorskými právy. Navíc název AZSeo.cz a všechny triviální změny jsou chráněny
evropskou ochrannou známkou. Použití materiálů nebo použití "AZSeo.cz" jako klíčového slova je zakázáno.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.